گروه وکلای

انواع سرقت چیست و چه جزاهایی دارند؟

انواع سرقت همراه حقوقی

یکی دیگر ازموارد کیفری سرقت است ، سرقت به معنی ربودن مال یا هرچیز دیگری که مالک آن فرد دیگری باشد. هدف از سرقت بدست آوردن پول یا استفاده از مال برای ارتکاب جرایم دیگر مانند قاچاق است .

انواع سرقت

سرقت حدی

شامل سرقت با شرایط خاص و سرقت راهزنی

سرقت حدی سرقتی است که کیفیت و کمیت مجازات آن تعیین شده و قاضی موظف است بر اساس آن مجازات را تعیین کند.

مجازات سرقت حدی
 • قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتها طوری که کف دست و انگشت شست باقی بماند.
 • قطع کف پای چپ از پایین برآمدگی
 • حبس ابد
 • اعدام

سرقت راهزنی : یعنی گرفتن اموال مسافران و عابران به صورت غافلگیرانه و تهاجمی (مجازات : 3 تا 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق )

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری خود به 2 دسته تقسیم می شود؛ تعزیری ساده و تعزیری مشدد

سرقت تعزیری ساده

بصورت علنی و با ربودن مال دیگری  بدون اطلاع و رضایت وی انجام می شود. (مجازات : سه ماه و یک روز تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق )

سرقت تعزیری مشدد
 • سرقت در شب (مجازات : 5 تا 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق )
 • سرقت مسلحانه (مجازات : 3ماه  تا 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق )
 • بالا رفتن از دیوار
 • سرقت از محل مسکونی
 • سرقت همراه با آزار و اذیت (مجازات : پرداخت جزای نقدی تا دوبرابر خسارت وارده )
 • سرقت اسناد و دفاتر دولتی (مجازات : 6ماه  تا 2 سال حبس)
 • سرقت توسط امانت دار (مجازات : 2 تا 10 سال حبس)
 • سرقت از صحنه حادثه (مجازات : 1  تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق )
 • جیب بری (مجازات : 31  تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق )
 • سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

مقاله های مشابه

دسته بندی مقاله ها

مقاله های دیگر