گروه وکلای
وکیل تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه

کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی همه ماترک نامیده می شود و در زمان تقسیم ماترک بایستی طبق قانون

دسته بندی مقالات