گروه وکلای

وکیل ارث در تهران

وکیل ارث در تهران با توجه به خدماتی که در مجموعه حقوقی همراه توسط وکلای پایه یک دادگستری تهران به موکلین و مراجه کنندگان ارائه

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

انحصار وراثت یا همان حصر وراثت جز لاینفک اموری است که بعد از مرگ متوفی باید توسط وراث و یا نماینده قانونی آنها و البته

وکیل تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه

کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی همه ماترک نامیده می شود و در زمان تقسیم ماترک بایستی طبق قانون

وکیل ارثیه

هرچند یک سری از امور شاید به سختی انجام شود و دشواریهایی داشته باشد اما بطور مثال زمانی که وراث متوفی برای انجام امور حقوقی

دسته بندی مقالات